Patakaran sa Pagkapribado

Ang PACE EES ay nangangakong protektahan ang inyong pagkapribado.  Ang pahayag ng pagkapribado ay umiiral  sa datos na nakolekta ng PACE EES sa pamamagitan ng PACE EES Department site (ang “Site”), hindi ito umiiral sa datos na nakolekta sa pamamagitan ng ibang online o offline na mga site, mga produkto o mga serbisyo ng PACE.

Koleksyon, Paggamit at Seguridad ng Inyong Personal na Impormasyon 

Maaari kaming humingi ng impormasyon (pangalan, email, telepono, atbp.) na maaaring personal ninyong pagkakilanlan upang mapayagan kaming makipag-ugnayan sa inyo, kagaya ng impormasyon ukol sa inyong bisita-–mga pahina na tiningnan, mga link na pinindot at pamantayang  impormasyon na pinadadala ng inyong browser sa lahat ng website na inyong bisitahin.

Ang impormasyong nakolekta ay gagamitin upang:

  1. Patakbuhin ang Site at magbigay ng (mga) serbisyo o isagawa ang (mga) transakyon na inyong hiningi o pinahintulutan.
    1. Magbigay ng mas epektibong serbisyong pang-kostumer, pabutihin ang Site at anumang may kaugnayang mga programa o mga serbisyo ng PACE EES, at upang gawing mas madaling gamitin ang Site.
    2. Magbigay ng impormasyon tungkol sa serbisyong inyong ginagamit, kritikal na mga update at mga abiso. Sa inyong pahintulot, maaari naming padalhan kayo ng impormasyon tungkol sa ibang PACE EES at ibang pang-departamentong mga programa at mga serbisyo ng PACE, at/o ibahagi ang impormasyon sa mga tumutulong sa PACE at PACE EES upang  maipadala nila sa inyo ang impormasyon tungkol sa kanilang mga programa at mga serbisyo.

Paminsan-minsan gumagamit ang PACE EES ng ibang mga kumpanya upang magbigay ng limitadong mga serbisyo sa aming ngalan.  Magbibigay lamang kami sa kanila ng personal na impormasyon na kailangan nila upang maihatid ang kinontratang serbisyo.  Kinakailangan nilang panatilihin ang pagiging kompidensyal ng impormasyon at pinagbabawalan sila na gamitin ang mga ito para sa ibang kadahilanan.

Maaaring ilantad ng PACE EES ang personal na impormasyon kung nararapat  gawin sang-ayon sa batas o sa magandang loob na paniniwala na ang pagkilos ay kinakailangan upang (a) sumunod sa batas o sumunod sa legal na proseso na naihatid sa PACE EES o sa Site (b) protektahan at ipagtanggol ang mga karapatan o pag-aari ng PACE EES at ating Web site, o (c) kumilos sa madaliang mga pangyayari upang protektahan ang kaligtasang personal ng mga gumagamit ng mga programa ng PACE EES o mga miyembro ng publiko.

Ang PACE EES ay nangangakong protektahan ang seguridad ng inyong personal na impormasyon,  Gumagamit kami ng sari-saring klase ng teknolohiyang pangseguridad at mga  pamamaraan upang tulungang protektahan ang hindi awtorisadong pag-access, paggamit, o pagsisiwalat.

Mga Pagbabago sa Pahayag sa Pagkapribado na ito

Maaari naming i-update ang pahayag sa pagkapribado na ito. Ang huling pag- update na petsa sa itaas ng pahayag sa pagkapribado ay maghahayag ng anumang (mga) pagbabago. Kung mayroong sapat na pagbabago, isang prominenteng abiso ang ilalagay sa home page. Mangyaring pana-panahong repasuhin ang pahayag sa pagkapribado na ito upang malaman kung paano kami tumutulong na protektahan ang mga personal na impormasyon na aming kinokolekta. Ang patuloy mong paggamit ng serbisyo ang magpapatunay ng iyong pag-ayon sa pahayag sa pagkapribado na ito at anumang mga update.

Bukas ang PACE EES sa inyong mga komento tungkol sa pahayag sa pagkapribado na ito.  Mangyaring makipag-ugnayan sa amin sa pamamagitan ng pag-click dito.