Makipag-ugnayan sa Amin!

Ang pahinang ito ay pagsasalin ng Ingles na Contact Us Form sa site na Ingles.  Pakiclick dito para madirekta sa site na Ingles at punan ang form sa Ingles.

Ikinalulugod namin ang inyong pagbisita at nais naming makarinig mula sa inyo.  Para sa karagdagang impormasyon, o upang magbigay ng puna, manyaring kumpletuhin ang form sa ibaba:

 

*Kinakailangang Punan

 

Unang Pangalan:

Apelyido:

Adres ng Tirahan:

Lungsod:

Zip Code:

Telepono:

Email:

 

Mangyaring ilagay ang impormasyon na nais ninyong matanggap (Markahan lahat ng naaayon):

Sarbey sa mga Paraan upang Makapagtipid

Diskwento para sa mga Pantahanang Kostumer

Diskwento para sa mga Ari-ariang Multifamily

Diskwento para sa mga Maliliit na Negosyo

Iba pa, pakitukoy

 

 

Puna/Mga Komento:

 

Isumite ang Form