Giới Thiệu Về PACE

shutterstock_32172016Hiệp Hội Á Châu Thái Bình Dương về Việc Làm (The Pacific Asian Consortium in Employment – PACE) được thành lập vào năm 1976 để giải quyết các nhu cầu về việc làm và đào tạo việc làm của các cộng đồng Dân Cư Á Châu – Đảo Thái Bình Dương. Khi kinh nghiệm về chương trình và quản lý của họ được khuyếch trương, cam kết của họ được mở rộng bao gồm tất cả các cộng đồng sắc tộc và di dân trong phạm vi vùng dịch vụ của họ. Các dịch vụ của PACE hiện nay bao gồm các dịch vụ về môi trường, phát triển lực lượng lao động và tìm công ăn việc làm, trợ giúp kình doanh, các dịch vụ về nhà ở và giáo dục tuổi thơ. Để biết thêm thông tin, bấm vào đây.