Chính Sách Về Không Tiết Lộ

PACE EES cam kết bảo vệ sự kín đáo của quý vị. Bản tuyên bố không tiết lộ này áp dụng cho các dữ liệu được thu thập bởi PACE EES qua trang mạng của Ban PACE EES (gọi tắt là “Trang mạng”); việc này không áp dụng cho các dữ liệu được thu thập qua các trang trên hoặc ngoài mạng của PACE, các sản phẩm hoặc dịch vụ.

Thu thập, Sử dụng, và An ninh của Thông Tin Cá Nhân Quý Vị

Chúng tôi có thể hỏi về thông tin (tên, email, điện thoại, v.v…) có thể nhận ra cá nhân quý vị để cho phép chúng tôi liên lạc với quý vị, như thông tin về lần viếng thăm của quý vị–các trang đã xem, các nối kết đã bấm vào và thông tin tiêu chuẩn mà trình duyệt của quý vị gửi tới mọi trang mạng mà quý vị thăm viếng.

Thông tin thu thập được sẽ dùng để:

  1. Điều hành trang mạng và cung cấp (các) dịch vụ hoặc thực thi (các) giao dịch mà quý vị đã yêu cầu hoặc cho phép.
    1. Cung cấp dịch vụ khách hàng hữu hiệu hơn, cải tiến Trang mạng và bất cứ các chương trình hoặc dịch vụ nào có liên quan của PACE EES, và để làm cho Trang mạng dễ sử dụng hơn.
    2.  Cung cấp thông tin về dịch vụ mà quý vị hiện đang dùng, các cập nhật và thông báo quan trọng. Với sự cho phép của quý vị, chúng tôi có thể gửi cho quý vị thông tin về các chương trình và dịch vụ của PACE EES và ban ngành khác của PACE, và/hoặc chia sẻ thông tin với PACE và các cộng tác viên của PACE EES để họ có thể gửi cho quý vị thông tin về các chương trình và dịch vụ của họ.

PACE EES thỉnh thoảng mướn các công ty khác để cung cấp các dịch vụ hạn hẹp thay mặt cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ chỉ cung cấp cho họ thông tin cá nhân mà họ cần để thực hiện dịch vụ theo hợp đồng. Họ bắt buộc phải bảo mật cho thông tin và cấm không được dùng các thông tin này cho bất kỳ mục đích nào khác.

PACE EES có thể tiết lộ thông tin cá nhân nếu luật pháp bắt buộc phải làm điều này hoặc với lòng thành tín khi tin rằng hành động đó là cần thiết để (a) tuân thủ luật pháp và làm theo tiến trình pháp lý áp dụng cho PACE EES hoặc Trang mạng; (b) bảo vệ và bênh vực các quyền hoặc tài sản của PACE EES và Trang mạng của chúng tôi; hoặc (c) hành động trong các trường hợp khẩn cấp để bảo vệ cho sự an toàn cá nhân của người sử dụng các Chương trình của PACE EES hoặc công chúng.

PACE EES cam kết bảo vệ cho an ninh thông tin cá nhân của quý vị. Chúng tôi dùng nhiều kỹ thuật và thủ tục an ninh khác nhau để giúp bảo vệ cho khỏi bị sự tiếp cận, sử dụng, hoặc tiết lộ trái phép.

Các thay đổi cho Tuyên Bố Không Tiết Lộ Này

Chúng tôi có thể cập nhật tuyên bố không tiết lộ này. Ngày “cập nhật sau cùng” ở trên cùng của tuyên bố không tiết lộ sẽ cho biết bất cứ thay đổi nào. Nếu có các thay đổi quan trọng, một thông báo rõ ràng trên trang nhà sẽ được niêm yết. Xin thỉnh thoảng duyệt qua tuyên bố không tiết lộ này để biết cách chúng tôi hiện đang giúp bảo vệ cho thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập được như thế nào. Việc quý vị tiếp tục dùng dịch vụ làm thành sự đồng ý của quý vị đối với tuyên bố không tiết lộ này và bất cứ cập nhật nào.

PACE EES hoan nghênh các góp ý của quý vị về bản tuyên bố không tiết lộ này. Xin liên lạc với chúng tôi bằng cách bấm vào đây