PACE/HEAP CÓ THỂ GIÚP TRẢ HÓA ĐƠN TIỆN ÍCH CỦA QUÝ VỊ!!

service-pages5Chương Trình Trợ Giúp Năng Lượng Tại Gia (Home Energy Assistance Program – HEAP) có thể trợ giúp miễn phí qua việc trả cho các hóa đơn tiện ích về ga thiên nhiên hoặc điện của quý vị. Chương trình giúp bù vào các chi phí sưởi và làm mát của các gia đình hội đủ điều kiện về lợi tức. Ưu tiên dành cho những người già cả, người bị tàn phế, và các gia đình có con nhỏ đáp ứng các yêu cầu hội đủ điều kiện về lợi tức thấp. Chương trình này được sự tài trợ của Chương Trình Trợ Giúp Năng Lượng Tại Gia cho Người Có Lợi Tức Thấp của Liên Bang qua Ban Dịch Vụ Cộng Đồng của Tiểu Bang California.

PACE phục vụ cho các thành phố: Carson, Compton, El Segundo, Gardena, Hawthorne, Hermosa Beach, Inglewood, Lawndale, Manhattan Beach, Paramount, Redondo Beach, Torrance và các vùng trong Thành Phố Los Angeles có các số Zip sau đây:

90001 – 90003, 90006 – 90009, 90011- 90015, 90017, 90021, 90030, 90037, 90043, 90044, 90045, 90047, 90050-55, 90057, 90059 – 90062 và 90071.

Để được giúp đỡ, quý vị phải cung cấp những giấy tờ sau đây:

  • HÓA ĐƠN ĐIỆN VÀ GA XANH HIỆN NAY (hóa đơn đầy đủ, tất cả các trang).
    Phải nêu ít nhất là 22 ngày dịch vụ với số đọc trên đồng hồ đo.
  • BẰNG CHỨNG LỢI TỨC HÀNG THÁNG HIỆN NAY
    Lợi tức cho mọi người có lợi tức trong gia đình. Phải nêu 30 ngày qua.
  • I.D. CÓ HÌNH
  • THẺ AN SINH XÃ HỘI
  • BIÊN NHẬN TIỀN THUÊ NHÀ HÀNG THÁNG HIỆN NAY, HỢP ĐỒNG PHẦN 8, BẢN KHAI VỀ NỢ THẾ CHẤP

Giờ giấc làm việc của PACE HEAP là:

Thứ Hai – Thứ Năm – 8:00 sáng tới 3:00 chiều. Xin đến trước 2:30 chiều

Để biết thêm thông tin, xin viếng văn phòng của chúng tôi hoặc gọi:

213-989-3250 Tiếng Anh

213-989-3246 Tiếng Anh/Tiếng Phi Luật Tân

213-989-3294 Tiếng Anh/Tây Ban Nha, Email: ftalamantes@pacela.org

213-989 3249 Tiếng Anh/Tiếng Trung Hoa/Tiếng Việt, Email: kankney@pacela.org

213-989-3183 Tiếng Anh/Tiếng Trung Hoa/Tiếng Việt

Chỉ Dành Cho Đường Dây Thông Tin 24 Giờ: 213-353-1226 hoặc 213-353-1228