Các Biện Pháp Miễn Phí Về Bảo Tồn Năng Lượng

service-pages4Chương trình chống thời tiết lắp đặt miễn phí các biện pháp (từ ngữ kỹ thuật cho các dịch vụ) để cổ vũ về sự hữu hiệu năng lượng và giảm sự tiêu thụ năng lượng tại gia, hạ thấp các hóa đơn về năng lượng và giúp cải tiến về sức khỏe và an toàn cho cư dân.

PACE xúc tiến Chương Trình Chống Thời Tiết qua các ngân quỹ từ hai nguồn chính.

Chương Trình Chống Thời Tiết LIHEAP/DOE – Trợ cấp của liên bang từ Chương Trình Trợ Giúp Năng Lượng Tại Gia Cho Người Có Lợi Tức Thấp (Low Income Home Energy Assistance Program – LIHEAP) và Bộ Năng Lượng (Department of Energy -DOE) và được điều hành bởi Ban Phát Triển Cộng Đồng và Dịch Vụ California. Các cư dân hội đủ điều kiện sống ở các mã bưu điện mục tiêu, cụ thể ở Quận Los Angeles có thể nhận các biện pháp hữu hiệu về năng lượng miễn phí. Chương trình dành ưu tiên cho người già cả, người bị tàn phế và trẻ em, trong số những người khác. Để biết thêm thông tin, xin gọi số 213-989-3283.

Chương Trình Trợ Giúp Tiết Kiệm Năng Lượng- Các đóng góp của những người trả tiền theo mức giá của Southern California Gas Company được điều hành bởi Ủy Ban Tiện Ích Công Cộng California (California Public Utilities Commission – CPUC). Chương trình giúp cho các khách hàng của công ty tiện ích hội đủ điều kiện về lợi tức và hiện có sẵn cho những người sống tại vùng dịch vụ của họ bằng cách cung cấp các dịch vụ trùng tu nhà cửa để tiết kiệm năng lượng miễn phí. Các khách hàng hội đủ điều kiện có thể được cách nhiệt trên gác mái, các biện pháp chống thời tiết và các sửa chữa nhỏ trong nhà mà không trả phí gì hết.

Để biết thêm thông tin, xin gọi Sam Sanchez tại số 213-989-3290.